Sunday, 5 April 2015

Cytokines & Their Clinical Uses

RECOMBINANT CYTOKINES & THEIR CLINICAL USES

Filgrastim (G-CSF) -- Cyclic neutropenia, results best in Rx of Kostmann syndrome.

Sargramostim (GM-CSF) -- Cyclic neutropenia.

Oprelvekin (IL-11) -- Thrombocytopenia.

Aldesleukin (IL-2) -- RCC, Metastatic melanoma.

Alpha-interferon -- Hepatitis B & C, Kaposi sarcoma, Leukemias, Malignant melanoma.

Beta-interferon -- Multiple sclerosis.

Gamma-interferon -- Chronic granulomatous disease.

No comments:

Post a comment